Kanazawa – คานาซาว่า

ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือส่วนกลางของอิชิคาวะภูมิภาคนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณภาพของงานฝีมือ ประวัติศาสตร์ที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน อาหารพื้นบ้านรสเลิศ ความน่าค้นหาของธรรมชาติและความเป็นมิตรผู Continue reading Kanazawa – คานาซาว่า