The Historic Monuments of Ancient Nara – (อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์นาราโบราณ Nara)

         นาราได้พัฒนาขึ้นหลังจากที่ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงในปีพ. ศ. 710 พระพุทธรูปใหญ่แห่งโทโดยจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ของนาราโบราณหมายถึงซาก Continue reading The Historic Monuments of Ancient Nara – (อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์นาราโบราณ Nara)